Podkarpackie Statut

Statut Szkoły

Załącznik do uchwały Nr 16/2013
Rady Pedagogicznej
Medycznej Szkoły Policealnej
im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu
z dnia 18 stycznia 2013r.
STATUT
MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ
im. Jadwigi Iżyckiej
w Przemyślu
Statut Medycznej Szkoły Policealnej im Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu


 
Spis treści
Wstęp
Rozdział I Nazwa i typ Szkoły
Rozdział II Cele i zadania Szkoły
Rozdział III Organy Szkoły
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Samorząd Słuchaczy
Współpraca organów Szkoły
Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Rozdział IV Organizacja Szkoły
Biblioteka szkolna
Rozdział V Stanowiska kierownicze, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
Wicedyrektor
Kierownik szkolenia praktycznego
Główny księgowy
Sekretarz szkoły
Kierownik gospodarczy
Nauczyciel
Zespół przedmiotowy
Wychowawca
Nauczyciel - bibliotekarz
Struktura organizacyjna Szkoły
Rozdział VI Słuchacze Szkoły
Prawa i obowiązki słuchacza
Wyróżnienia, nagrody i kary
Rozdział VII Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie
Klasyfikacja semestralna
Egzamin klasyfikacyjny 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza
Egzamin poprawkowy
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kierunków zaocznych
Rozdział VIII Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Rozdział IX Postanowienia końcowe

Wstęp

§ 1
Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) słuchaczach, należy przez to rozumieć młodzież i dorosłych, o których mowa w § 3
niniejszego Statutu,
3) podstawie programowej kształcenia w zawodach lub podstawie programowej –
należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści
nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy,
umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych,
niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach,
uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen
szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w
zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz
minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego,
4) kwalifikacji w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym
zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie
potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresie jednej kwalifikacji,
5) kwalifikacyjnym kursie zawodowym – należy przez to rozumieć kurs, którego
program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach,
w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji,
6) egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – należy przez to rozumieć
egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie – jeżeli
został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji.

Rozdział I
Nazwa i typ Szkoły

§ 2
1. Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu zwana dalej Szkołą,
jest publiczną policealną szkołą zawodową.
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, zwany
dalej organem prowadzącym.
3. Podstawą działalności Szkoły jest Uchwała nr 46/548/05 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2005 w sprawie przekształcenia
Zespołu Szkół Medycznych im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu w Medyczną Szkołę
Policealną im. Jadwigi Iżyckiej, niniejszy statut oraz obowiązujące przepisy prawa.
4. Siedziba Szkoły mieści się w Przemyślu ul. Słowackiego 85.

§ 3
1. Szkoła kształci młodzież i dorosłych na podbudowie programowej szkoły dającej
wykształcenie średnie w systemie dziennym i zaocznym oraz w formie
kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
2. Szkoła kształci w zawodach:
1) Technik farmaceutyczny – 2 letni cykl kształcenia,
2) Technik masażysta – 2 letni cykl kształcenia,
3) Terapeuta zajęciowy – 2 letni cykl kształcenia,
4) Asystent osoby niepełnosprawnej – roczny cykl kształcenia,
5) Opiekunka środowiskowa – roczny cykl kształcenia,
6) Opiekun w domu pomocy społecznej – 2 letni cykl kształcenia,
7) Opiekun medyczny – roczny cykl kształcenia,
8) Technik usług kosmetycznych – 2 letni cykl kształcenia,
9) Opiekunka dziecięca – 2 letni cykl kształcenia,
10) Opiekun osoby starszej – 2 letni cykl kształcenia,
11) Ratownik medyczny – 2 letni cykl kształcenia.
3. W ramach Szkoły, po zasięgnięciu przez Dyrektora opinii Powiatowej Rady
Zatrudnienia i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz za zgodą organu prowadzącego,
mogą być powoływane nowe kierunki.

§ 4
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty, zwany
dalej organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 5
Podstawę programową i czas trwania nauki na poszczególnych kierunkach kształcenia
określają aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6
Szkoła, w oparciu o obowiązującą dokumentację programową, prowadzi praktyczną naukę
zawodu i praktyki zawodowe na podstawie umów zawartych z placówkami ochrony
zdrowia, pomocy społecznej, aptekami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
i innymi podmiotami zwanymi dalej placówkami kształcenia praktycznego.

§ 7
Szkoła posiada bibliotekę szkolną z pracownią multimedialną, halę sportową oraz
pracownie przedmiotowe i laboratoria niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych.

§ 8
Kształcenie słuchaczy oraz doskonalenie nauczycieli może odbywać się również za granicą
na podstawie umów międzynarodowych lub zaproszenia podmiotów zagranicznych.

Rozdział II
Cele i zadania Szkoły

§ 9
1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone
w ustawie w oparciu o obowiązujące podstawy programowe, programy nauczania,
programy wychowawcze, profilaktyczne i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
mając na względzie Wizję i Misję Szkoły oraz potrzebę zapewnienia słuchaczom
pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, moralno-emocjonalnego
i fizycznego zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach
poszanowania godności osobistej, oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Szkoła w zakresie nauczania i wychowania w szczególności zapewnia:
1) zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły policealnej lub zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego
kursu zawodowego, umożliwiających przystąpienie do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
2) przygotowanie słuchaczy do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich,
3) kształtowanie u słuchaczy postawy przedsiębiorczości sprzyjającej aktywnemu
uczestnictwu w życiu zawodowym, gospodarczym i społecznym,
4) upowszechnianie wśród słuchaczy wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
właściwej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
5) tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, kształtowania aktywności
społecznej i aktywnego spędzania czasu wolnego,
6) wdrażanie słuchaczy do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy
i umiejętności,
7) kształtowanie u słuchaczy zachowań prozdrowotnych.
3. Szkoła organizuje i prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
słuchaczy oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych
wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) ze szczególnych uzdolnień,
4) z choroby przewlekłej,
5) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
6) z niepowodzeń edukacyjnych,
7) z trudności adaptacyjnych.
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają słuchaczom nauczyciele
i wychowawcy oraz, w miarę możliwości i potrzeb, specjaliści współpracujący ze
szkołą.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana i udzielana we
współpracy z:
1) rodzicami słuchaczy,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym, zgodnie z rozpoznanymi
potrzebami, z poradniami specjalistycznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) słuchacza,
2) rodziców słuchacza,
3) nauczyciela lub wychowawcy,
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3) zajęć o charakterze terapeutycznym,
4) zajęć związanych z wyborem dalszego kształcenia oraz planowania kariery
zawodowej,
5) porad i konsultacji.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana nauczycielom polega na wspieraniu
ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych poprzez
organizowanie warsztatów, szkoleń, porad lub konsultacji.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje w szkole Dyrektor przy udziale
powołanego zespołu, w skład którego wchodzi koordynator ds. profilaktyki i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wyznaczeni nauczyciele i specjaliści.
10. Zadaniem ww. zespołu jest określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ocena efektywności udzielanej pomocy,
podejmowanie działań nadzwyczajnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
11. Słuchaczom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej Szkoła może
udzielić pomocy finansowej w postaci:
1) stypendium socjalnego przyznawanego przez Marszałka Województwa
Podkarpackiego na wniosek słuchacza lub Dyrektora,
2) stypendium naukowego przyznawanego przez Marszałka Województwa
Podkarpackiego na wniosek Dyrektora lub słuchacza.
Tryb ubiegania się słuchaczy o pomoc finansową określają odrębne przepisy.

§ 10
Oprócz działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoła realizuje zadania
z zakresu obrony, ochrony i obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych.

§ 11
1. Szkoła realizuje całokształt zadań uwzględniając obowiązujące przepisy
bezpieczeństwa i higieny, przestrzegając podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych
następujących zasad:
1) każda pracownia przedmiotowa oraz hala sportowa w szkole mają opracowany
szczegółowy regulamin przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów
przeciwpożarowych, są wyposażone w apteczki pierwszej pomocy, a przed
rozpoczęciem zajęć słuchacze są zapoznawani z regulaminami obowiązującymi
w danej pracowni oraz hali sportowej i zobowiązywani do ich przestrzegania,
2) podczas zajęć praktycznych w placówkach kształcenia praktycznego, słuchacze są
zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w tych placówkach przepisów
bezpieczeństwa i higieny oraz Regulaminu Praktycznej Nauki Zawodu,
3) podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i zajęć
pozaszkolnych, opiekę nad słuchaczami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,
4) podczas realizacji praktycznej nauki zawodu na terenie placówek kształcenia
praktycznego, opieka nad słuchaczami jest sprawowana przez nauczyciela,
instruktora praktycznej nauki zawodu lub opiekuna praktyk zawodowych,
5) budynek szkoły wraz z halą sportową posiada instrukcję pożarową, instrukcję
ewakuacji i instrukcję udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. W czasie wyjść, wycieczek, obozów, zawodów sportowych i innych zajęć
pozalekcyjnych opieka nad słuchaczami, w zależności od liczebności grupy, miejsca
zajęć oraz użytego środka lokomocji, sprawowana jest przez nauczyciela, kilku
nauczycieli lub nauczycieli i innych osób pełnoletnich zaakceptowanych przez
Dyrektora zwanych dalej opiekunami wycieczki.
3. Z pośród nauczycieli będących opiekunami wycieczki Dyrektor wyznacza kierownika
wycieczki. W przypadku, gdy w wycieczce bierze udział jeden nauczyciel, pełni on
jednocześnie obowiązki kierownika wycieczki.
4. Kierownik wycieczki odpowiada za prawidłowe przygotowanie wycieczki, realizację
jej programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności
odpowiada za bezpieczeństwo uczestników wycieczki.
5. Przed wyjściem, wycieczką, obozem, zawodami sportowymi i innymi zajęciami
pozalekcyjnymi poza miejscowością, która jest siedzibą Szkoły, kierownik wycieczki
wypełnia kartę wycieczki, którą przedkłada do zatwierdzenia Wicedyrektorowi.
6. Kierownik wycieczki nie może dopuścić do samowolnego odłączenia się słuchacza od
grupy celem uniknięcia zagubienia się uczestników.
7. Kierownik wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy słuchaczy przed
wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po
przybyciu do punktu docelowego.
8. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału słuchacze,
w stosunku do których istnieje przeciwwskazanie lekarskie,
9. Podczas wycieczki do lasu opiekun zobowiązany jest do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
10. Wyjście na górskie szlaki turystyczne może odbywać się wyłącznie
z przewodnikiem posiadającym stosowne uprawnienia, po uprzednim uzgodnieniu
z właściwą terenowo placówką GOPR. Trasa oraz czas przejścia powinien być
dostosowany do możliwości najsłabszych uczestników wycieczki.
11. Nie mogą być organizowane żadne wyjścia w teren w przypadku występowania złych
warunków atmosferycznych (burzy, śnieżycy, gołoledzi, itp.) lub w przypadku
prognozy przewidującej możliwość wystąpienia takich warunków, jeżeli będzie się to
wiązało z zagrożeniem bezpieczeństwa uczestników.
12. W celu poprawy bezpieczeństwa w szkole Dyrektor powołuje koordynatora do spraw
bezpieczeństwa, dla którego ustala szczegółowy zakres zadań, obowiązków
i kompetencji.
13. Koordynator do spraw bezpieczeństwa opracowuje roczny plan pracy oraz
sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy, które przedstawia Dyrektorowi
i Radzie Pedagogicznej.

Rozdział III
Organy Szkoły

§ 12
1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Słuchaczy.
2. Rada Pedagogiczna i Samorząd Słuchaczy uchwalają regulaminy swej działalności,
które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. Nadzór nad działalnością tych
organów sprawuje Dyrektor.
3. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowych Szkoły
zgodnie z kompetencjami uwzględniając zasady:
1) demokratycznego, partnerskiego współdziałania,
2) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
3) wymiany bieżącej informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach,
4) rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły w drodze porozumienia.
4. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły organizuje Dyrektor.

Dyrektor

§ 13
1. Stanowisko dyrektora obejmuje osoba, której organ prowadzący powierza to
stanowisko zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie.
2. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami i instruktorami praktycznej nauki
zawodu,
3) sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki do wspomagania ich we
wszechstronnym rozwoju,
4) realizuje Uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie,
6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
7) opracowuje zakresy obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
Szkoły,
8) przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy Szkoły,
kieruje ich realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie z ich
realizacji,
9) opracowuje arkusz organizacyjny Szkoły,
10) dokonuje przyjęć kandydatów do Szkoły,
11) decyduje w sprawach przeniesienia słuchacza na inny kierunek, zwolnienia
z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
12) odpowiada za właściwą organizację egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie,
13) przyjmuje osoby zainteresowane w sprawach skarg i wniosków,
14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny za:
1) poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania i wychowania,
2) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy słuchaczy,
3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym,
4) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań
dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych Szkoły,
5) zapewnienie opieki nauczycielom rozpoczynającym pracę,
6) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szkoły i podczas zajęć
organizowanych przez Szkołę,
7) stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów Szkoły,
8) prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystywanie
druków szkolnych,
9) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
10) mienie Szkoły.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami, a w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
2) przyznaje premie i dodatki motywacyjne oraz wymierza kary porządkowe
nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
3) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej przyznaje odznaczenia, nagrody
i inne wyróżnienia dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
4) ocenia pracę nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły.
5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Samorządem Słuchaczy i rodzicami.
6. Dyrektor, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, może tworzyć stanowisko
Wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze.
7. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki w zastępstwie pełni
Wicedyrektor.

Rada Pedagogiczna

§ 14
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem powołanym do realizacji zadań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor, jako Przewodniczący Rady
Pedagogicznej, oraz wszyscy nauczyciele, dla których Szkoła jest podstawowym
miejscem zatrudnienia.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę
bieżących potrzeb.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
3) na wniosek organu prowadzącego Szkołę,
4) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady
Pedagogicznej są protokołowane.
7. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania Rady
Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków Rady
Pedagogicznej o terminie i porządku zebrania.
8. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
9. Rada Pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły.
10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej, połowy jej członków.
11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste słuchaczy lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
12. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Szkole,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia słuchacza z listy słuchaczy Szkoły,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły.
13. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
2) projekt planu finansowego Szkoły,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
14. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia organ
prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w porozumieniem z organem prowadzącym, uchyla Uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.
16. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie ze
stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji
kierowniczej w Szkole.
17. Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje Rady Szkoły:
1) uchwala statut Szkoły,
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i planu finansowego
dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Szkoły,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub
innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole.
18. Rada Pedagogiczna może zasięgać opinii słuchaczy w sprawie:
1) udzielania pomocy materialnej słuchaczom,
2) powoływania i likwidowania kół zainteresowań i organizacji młodzieżowych
działających w Szkole,
3) oceny pracy nauczyciela,
4) wprowadzania zmian w procesie edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznym.
19. W związku z tym, że w Szkole nie tworzy się Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna:
1) uchwala program wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym,
2) uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych słuchaczy,
3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania
Szkoły.
20. Rada Pedagogiczna nie uchwala i nie opiniuje programów, o których mowa w ust. 19,
dla kierunków kształcenia, do których stosuje się przepisy o szkole dla dorosłych w
rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy.

Samorząd Słuchaczy

§ 15
1. W Szkole działa Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze Szkoły.
2. Samorząd Słuchaczy działa poprzez organy, które są jedynymi reprezentantami ogółu
słuchaczy Szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Słuchaczy określa regulamin
uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3 nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Samorząd Słuchaczy może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi opinie
i wnioski we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw słuchaczy, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Słuchaczy.
Współpraca organów Szkoły

§ 16
1. Każdy organ Szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji.
2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły
o planowanych i podejmowanych działaniach poprzez:
1) przekazywanie informacji na zebraniach Rady Pedagogicznej i Samorządu
Słuchaczy,
2) informowanie poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, droga korespondencyjną
lub w bezpośredniej rozmowie.
3. Przepływ informacji w Szkole odbywa się drogą zapisów w:
1) książce protokołów Rady Pedagogicznej,
2) książce protokołów zespołów przedmiotowych,
3) książce zarządzeń Dyrektora,
4) księdze zastępstw,
5) teczce nadzoru pedagogicznego.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej w działalności organów Szkoły ustala
się następujący tryb rozpatrywania sporu:
1) w przypadku sytuacji spornej między słuchaczem lub Samorządem Słuchaczy
a nauczycielem lub opiekunem oddziału, sprawę rozstrzyga właściwy kierownik
szkolenia praktycznego lub Wicedyrektor po zapoznaniu się z opiniami obu stron,
w terminie do 5 dni roboczych,
2) w przypadku niezadowolenia którejkolwiek ze stron z rozstrzygnięcia sprawy
przez kierownika szkolenia praktycznego lub Wicedyrektora, sprawę w drugiej
instancji rozpatruje Dyrektor w terminie do 7 dni roboczych od daty
powiadomienia go o sporze,
3) w przypadku sytuacji spornej między rodzicem a nauczycielem lub między
nauczycielami, sprawę, w obecności zainteresowanych osób, rozpatruje Dyrektor
w terminie do 7 dni roboczych od daty powiadomienia go o sporze.
5. Spór pomiędzy Dyrektorem a pozostałymi organami Szkoły rozpatruje organ
prowadzący Szkołę, który może zasięgnąć opinii organu nadzoru pedagogicznego.
Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

§ 17
1. Osoby zainteresowane w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor.
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą
dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
3. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza
protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
4. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę)
i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
5. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda
tego wnoszący.
6. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego
pozostawia się bez rozpoznania.
7. O sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku powiadamia się na piśmie osobę, która
wniosła skargę lub wniosek.
8. Szczegółową organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują
odrębne przepisy.

Rozdział IV

Organizacja Szkoły

§ 18
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora, najpóźniej do
30 kwietnia każdego roku, na podstawie przydzielonych limitów rekrutacyjnych,
obowiązujących planów nauczania poszczególnych kierunków kształcenia oraz planu
finansowego Szkoły.
2. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę pracowników pedagogicznych Szkoły łącznie z liczbą stanowisk
kierowniczych oraz ilość pracowników ekonomicznych, administracyjnych
i obsługi,
2) liczbę oddziałów, ich liczebność i planowany podział na grupy,
3) ogólną liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz
liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań,
finansowanych ze środków przeznaczonych przez organ prowadzący Szkołę,
4) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący.

§ 19
1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku i kończy się 31 sierpnia roku
następnego.
2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych określonych planem nauczania.
3. Liczbę słuchaczy przyjmowanych na semestr pierwszy danego kierunku kształcenia
oraz liczbę oddziałów pierwszych semestrów kształcenia ustala organ prowadzący
Szkołę na wniosek Dyrektora.

§ 20
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny oraz specyfiki Szkoły.

§ 21
1. Podstawową formą działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia słuchaczy,
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
4) praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa,
5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60
minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie
zajęć.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny
lekcyjnej, nie dłuższy jednak niż 1 godzina zegarowa, zachowując ogólny tygodniowy
czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
4. Zajęcia edukacyjne wymagające specjalnych warunków nauki odbywają się w grupach.
5. Podział na grupy dokonuje się corocznie przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego
Szkoły uwzględniając przy tym:
1) zalecenia programowe,
2) liczebność słuchaczy w oddziale,
3) charakter zajęć (ćwiczenia, zajęcia praktyczne, języki obce, informatyka),
4) warunki lokalowe pracowni i placówek kształcenia praktycznego,
5) możliwości finansowe Szkoły,
6) wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć
nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły nie może być niższa niż
15 słuchaczy.
7. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w wymiarze określonym w planach
nauczania dla danego zawodu i roku nauki.
8. Praktyczna nauka zawodu i praktyki zawodowe prowadzone są na terenie Szkoły,
a także u pracodawców na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Szkołą
a pracodawcą.
9. Szczegółowe zasady organizacji praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych
określają odrębne przepisy oraz Regulamin praktycznej nauki zawodu opiniowany
przez Radę Pedagogiczną.
10. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania
uwzględniającego podstawę programową w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.
Ukończenie kursu umożliwia słuchaczowi przystąpienie do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie ukończonej kwalifikacji.
11. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest
równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie
programowej kształcenia w zawodzie dla danej kwalifikacji.
12. Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego przez Szkołę
powinna wynosić, co najmniej, 20 słuchaczy. Za zgodą organu prowadzącego liczba
słuchaczy może być mniejsza niż 20 osób.
13. Na kierunkach kształcących w formie zaocznej:
1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy organizowane się w każdym semestrze co
dwa tygodnie przez dwa dni,
2) konferencje instruktażowe dla słuchaczy organizowane są dwa razy w każdym
semestrze; pierwsza konferencja – wprowadzająca do pracy w semestrze, druga
konferencja – przedegzaminacyjna.

§ 22
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.

§ 23
Słuchacz może kształcić się na 2 kierunkach kształcenia równocześnie, jeżeli nie koliduje
to z jego udziałem w zajęciach na obu kierunkach.

§ 24
Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na
podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą
z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli.
Biblioteka szkolna

§ 25
1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z centrum multimedialnym, która jest
pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktycznowychowawczych
Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2. Cele i zadania, o których mowa w ust.1 biblioteka szkolna realizuje poprzez:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów,
2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań słuchaczy oraz wyrabianie
i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,
3) wypożyczanie książek i innych zbiorów,
4) inspirowanie czytelnictwa wśród słuchaczy i nauczycieli,
5) prowadzenie zajęć z przysposobienia informacyjno-czytelniczego,
6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną,
7) dokonywanie analizy czytelnictwa /okresowej, rocznej/,
8) prowadzenie katalogów i wymaganej dokumentacji pracy biblioteki,
9) prowadzenie centrum multimedialnego umożliwiającego słuchaczom
i nauczycielom poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się technologiami informatycznymi.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w kąciku czytelniczym, bądź wypożyczenie ich
poza bibliotekę.
4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać słuchacze, nauczyciele i pracownicy Szkoły,
a także inne osoby po uzyskaniu zgody Dyrektora.
5. Szczegółowe warunki korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej
zatwierdzony przez Dyrektora.
6. Bezpośrednią odpowiedzialność za funkcjonowanie biblioteki szkolnej ponosi
bibliotekarz.

Rozdział V

Stanowiska kierownicze, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 26
1. W Szkole zatrudnieni są:
1) nauczyciele,
2) osoby nie będące nauczycielami, po uzyskaniu zgody kuratora oświaty lub organu
prowadzącego,
3) pracownicy administracji i obsługi.
2. Zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta nauczyciela (z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi oraz
Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez
Samorząd Województwa Podkarpackiego.
3. Zasady zatrudniania osób nie będących nauczycielami, o których mowa w ust. 1 pkt 2),
określają przepisy Kodeksu pracy z tym, że dla osób tych stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie według przepisów
obowiązujących nauczycieli.
4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników administracji i obsługi oraz ich
prawa i obowiązki określają odrębne przepisy oraz szczegółowe zakresy czynności na
poszczególnych stanowiskach.

Wicedyrektor

§ 27
5. W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora.
6. Wicedyrektor podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
7. Wicedyrektor, w czasie nieobecności Dyrektora, pełni w zastępstwie obowiązki
Dyrektora we wszystkich sprawach za wyjątkiem spraw personalnych i finansowych.
8. Wicedyrektor w szczególności:
1) organizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w Szkole.
2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
3) nadzoruje działalność organizacji zrzeszających słuchaczy, które prowadzą
działalność na terenie Szkoły,
4) organizuje pomoc socjalną i materialną dla słuchaczy,
5) przeprowadza kontrole wewnętrzne,
6) dokonuje analizy wyników nauczania i proponuje działania mające na celu
podniesienie poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły,
7) realizuje pensum dydaktyczne w wymiarze zgodnym z obowiązującymi
przepisami,
8) planuje, organizuje i prowadzi promocję Szkoły w środowisku lokalnym,
9) opracowuje i sporządza rozkład zajęć,
10) prowadzi sprawozdawczość dydaktyczną Szkoły oraz utrzymuje stały kontakt
elektroniczny z organem prowadzącym szkołę oraz z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny,
11) organizuje, po uzgodnieniu z Dyrektorem, doraźne zastępstwa za nieobecnych
nauczycieli,
12) zapoznaje słuchaczy z procedurą egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie,
13) organizuje i nadzoruje przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie,
14) prowadzi rejestr wypadków słuchaczy.
9. Wicedyrektor ponosi odpowiedzialność za:
1) planowanie i organizowanie zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
2) urządzanie i wyposażanie pracowni dydaktycznych,
3) prowadzenie kontroli wewnętrznej,
4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji zajęć dydaktycznych i arkuszy ocen,
5) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie pedagogicznoopiekuńczym
i organizacyjnym,
6) prawidłowy rozdział pomocy materialnej i stypendiów naukowych dla słuchaczy,
7) organizację wyjść, wycieczek, obozów, zawodów sportowych i innych zajęć
pozalekcyjnych,
8) organizację, przebieg i dokumentację egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie.

Kierownik szkolenia praktycznego

§ 28
1. W związku z tym, że Szkoła jest średnią szkołą zawodową, tworzy się trzy stanowiska
kierownika szkolenia praktycznego.
2. Kierownik szkolenia praktycznego podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
3. Kierownik szkolenia praktycznego:
1) planuje, organizuje i nadzoruje praktyczną naukę zawodu, czuwa nad właściwą
organizacją i przebiegiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
2) opracowuje roczne i okresowe harmonogramy szkolenia praktycznego,
3) proponuje Dyrektorowi kadrę instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
4) organizuje bazę szkolenia praktycznego oraz dba o wyposażenie jej w sprzęt
medyczny i pomoce naukowe,
5) współorganizuje pracownie przedmiotowe do realizacji ćwiczeń na terenie Szkoły
i dba o ich wyposażenie,
6) organizuje, po uzgodnieniu z Dyrektorem, doraźne zastępstwa za nieobecnych
nauczycieli na zajęciach praktycznych i teoretycznych,
7) współdziała w ustalaniu planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły pod kątem
praktycznej nauki zawodu i zajęć w pracowniach przedmiotowych,
8) współdziała w opracowaniu arkusza organizacyjnego Szkoły,
9) realizuje pensum dydaktyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) sprawuje nadzór nad organizacją uroczystości szkolnych,
11) udziela szczegółowego instruktażu rozpoczynającym pracę nauczycielom
praktycznej nauki zawodu,
12) realizuje czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem
zawodowym nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
13) organizuje i prowadzi narady robocze i szkolenia dla nauczycieli zawodu
i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
14) udziela pomocy metodyczno-merytorycznej nauczycielom praktycznej nauki
zawodu,
15) formułuje projekt oceny pracy nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
16) wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych
nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
17) nadzoruje przestrzegania przez słuchaczy i nauczycieli regulaminu praktycznej
nauki zawodu oraz przepisów bhp w placówkach kształcenia praktycznego,
18) sporządza comiesięczne rozliczenia godzin ponadwymiarowych nauczycieli
w Szkole,
19) koordynuje działania związane z przygotowaniem do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie,
20) wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora,
21) odpowiada przed Dyrektorem i Radą Pedagogiczną za:
a) sprawność organizacyjną i poziom wyników kształcenia praktycznego,
b) poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli
praktycznej nauki zawodu,
c) bezpieczeństwo i higienę pracy podczas praktycznej nauki zawodu,
d) współpracę między nauczycielami a personelem placówek kształcenia
praktycznego,
e) dyscyplinę pracy podległych pracowników,
f) organizację doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
g) prowadzenie księgi zastępstw,
h) przygotowanie przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Dyrektorem, umów o praktyczną naukę z placówkami kształcenia
praktycznego.

Główny księgowy

§ 29
1. Celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania Szkoły pod względem finansowym,
tworzy się w Szkole stanowisko Głównego księgowego.
2. Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
3. Do obowiązków Głównego księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, oraz sporządzanie kalkulacji
kosztów wykonywanych zadań,
3) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych
i sporządzanie wymaganych przez uprawnione jednostki (GUS, organ prowadzący)
sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
4) ochrona mienia będącego w posiadaniu Szkoły,
5) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
6) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującym prawem,
7) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez
Szkołę,
8) analiza środków przydzielonych z budżetu,
9) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora
a dotyczących: prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu
dokumentów księgowych, zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
4. Główny księgowy kieruje pracą podległych mu pracowników.
5. Główny księgowy w ramach kontroli wewnętrznej dokonuje:
1) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych
obowiązków,
2) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów
finansowych.
6. Złożenie przez głównego księgowego podpisu na dokumencie oznacza, że:
1) nie zgłasza zastrzeżeń pod względem rachunkowym,
2) nie zgłasza zastrzeżeń co do legalności operacji,
3) posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji.
7. Odmowa podpisania dokumentu przez głównego księgowego wstrzymuje realizację
operacji, której dokument dotyczy. Jednocześnie główny księgowy jest zobowiązany
zawiadomić Dyrektora, lub osobę go zastępującą o odmowie i tę odmowę
umotywować pisemnie. Po zapoznaniu się z treścią tego pisma, Dyrektor może wydać
pisemne polecenie realizacji wstrzymanej operacji, wówczas główny księgowy jest
zobowiązany dokument podpisać, za wyjątkiem sytuacji, gdy wykonanie polecenia jest
przestępstwem lub wykroczeniem.
8. W razie, gdy wykonanie polecenia jest przestępstwem lub wykroczeniem, główny
księgowy jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie organy powołane do ścigania
przestępstw.
9. W celu realizacji swoich zadań księgowy ma prawo:
1) wnioskować o określenie trybu wykonania przez inne stanowiska organizacyjne
prac niezbędnych do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej,
2) żądać niezbędnych informacji umożliwiających prowadzenie prawidłowej
księgowości,
3) występować do Dyrektora o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień
mających wpływ na realizację zadań powierzonych głównemu księgowemu.

Sekretarz szkoły

§ 30
1. W Szkole tworzy się stanowisko Sekretarza szkoły.
2. Sekretarz szkoły podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
3. Sekretarz szkoły prowadzi sekretariat szkoły a w szczególności:
1) zapewnia sprawną obsługę kancelaryjno-biurową Szkoły,
2) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w Szkole,
3) ewidencjonuje, rejestruje, rozdziela i rozlicza korespondencję oraz przesyłki,
4) opracowuje i sporządza pisma,
5) wykonuje kopie dokumentów na urządzeniach kopiujących,
6) potwierdza dokumenty za zgodność z oryginałem,
7) przyjmuje i wysyła korespondencję, przesyłki, faksy, telegramy.
8) prowadzi dokumentację osobową słuchaczy,
9) wydaje legitymacje i zaświadczenia dla słuchaczy,
10) prowadzi gospodarkę formularzami, drukami i świadectwami Szkoły,
11) przechowuje i nadzoruje używanie pieczęci urzędowych,
12) prowadzi rejestry kancelaryjne,
13) prowadzi księgi słuchaczy oraz inne rejestry niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
a w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych.
4. Sekretarz szkoły realizuje zadania w zakresie obronności, ochrony informacji
niejawnych, a także zadania wynikające z instrukcji postępowania w sytuacjach
nietypowych.

Kierownik gospodarczy

§ 31
1. W Szkole tworzy się stanowisko Kierownika gospodarczego.
2. Kierownik gospodarczy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
3. Kierownik gospodarczy jest bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi,
planuje, organizuje i nadzoruje ich pracę.
4. Określa zadania i odpowiedzialność pracowników obsługi w formie zakresów
czynności.
5. Stwarza podległym pracownikom właściwe, zgodne z przepisami warunki pracy.
6. Odpowiada za przestrzeganie w szkole przepisów bhp i ppoż oraz stwarza warunki do
ich przestrzegania.
7. Prowadzi postępowania o zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
8. Planuje, nadzoruje i kontroluje działalność zaopatrzeniową Szkoły w zakresie pomocy
dydaktycznych, przedmiotów trwałych i nietrwałych, materiałów biurowych.
9. Zapewnia sprawność techniczno-eksploatacyjną budynków i urządzeń.
10. Odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie majątku Szkoły przed zniszczeniem lub
kradzieżą.
11. Organizuje i nadzoruje prowadzenie ksiąg inwentarzowych, inwentaryzacji majątku
Szkoły oraz zapewnia bieżące oznakowanie sprzętu Szkoły.
12. Zgłasza do Dyrektora potrzeby w zakresie prac budowlanych, remontowych
i inwestycyjnych Szkoły oraz planuje, organizuje, nadzoruje i dokumentuje ich
prowadzenie.
13. Kierownik gospodarczy ponosi odpowiedzialność za realizację zadań w zakresie
ochrony, obronności i obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych.

Nauczyciel

§ 32
1. Nauczyciel podlega bezpośrednio Dyrektorowi, a w zakresie merytorycznym
odpowiednio Wicedyrektorowi i właściwemu kierownikowi szkolenia.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz odpowiada za bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece słuchaczy.
3. Nauczyciel ma obowiązek:
1) rzetelnie realizować zadania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze Szkoły,
2) zwracać uwagę na stan bezpieczeństwa pracy i nauki w pomieszczeniach szkolnych
oraz na zewnątrz budynków w czasie godzin dydaktycznych i zajęć
pozalekcyjnych,
3) kontrolować wyposażenie i stan urządzeń technicznych, instalacji, sprzętu
i maszyn przed rozpoczęciem zajęć,
4) kontrolować wyposażenie słuchaczy w odpowiednią odzież i sprzęt ochronny
zapewniający bezpieczeństwo,
5) usuwać wszelkie dostrzeżone zagrożenia, jeśli usunięcie ich we własnym zakresie
jest możliwe, lub niezwłocznie zgłaszać je kierownikowi gospodarczemu,
6) przerwać zajęcia, gdy stan terenu, budynku, pomieszczenia, sprzętu, instalacji,
materiału, itp. zagraża słuchaczom, pracownikom lub innym osobom,
7) włączać słuchaczy do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa
i higieny w szkole i w środowisku,
8) egzekwować przestrzeganie przez słuchaczy obowiązujących regulaminów nauki,
pracy, zachowania się, dyscypliny podczas zajęć, ćwiczeń, prac i wycieczek,
9) udzielić słuchaczowi, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, pierwszej pomocy
przedmedycznej, zorganizować powiadomienie o wypadku służb ratowniczych,
zapewnić bezpieczeństwo pozostałych słuchaczy i powiadomić o wypadku
Dyrektora lub osobę zastępującą,
10) dbać o bezpieczeństwo słuchaczy, szczególnie podczas zajęć z zakresu wychowania
fizycznego, praktycznej nauki zawodu, zajęć w pracowniach i laboratoriach,
11) dbać o powierzone pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny oraz
ciągle polepszać swoje stanowisko pracy,
12) wspierać rozwój psychiczny słuchaczy, rozwijać ich zdolności
i zainteresowania poprzez poznawanie ich cech osobowych, zamiłowań oraz
zainteresowań,
13) zachować bezstronność i obiektywizm w ocenianiu oraz sprawiedliwie traktować
wszystkich słuchaczy,
14) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie przyczyn tych niepowodzeń i potrzeb słuchaczy,
15) doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić wiedzę merytoryczną poprzez
samokształcenie się, udział w szkoleniach, kursach dokształcających, oraz innych
formach dokształcania,
16) prowadzić dokumentację pedagogiczną (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, inne
dokumenty obowiązujące w szkole),
17) sprawdzać obecność słuchaczy na zajęciach, wyjaśniać przyczyny opuszczania
zajęć i analizować niepowodzenia słuchaczy w szkole,
18) na trzy dni przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
poinformować ustnie słuchacza o przewidywanej semestralnej ocenie
klasyfikacyjnej,
19) w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej powiadomić o tym słuchacza
na 20 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej oraz dokonać
wpisu w dzienniku lekcyjnym w dziale „Notatki” o zapoznaniu słuchacza
z przewidywaną oceną niedostateczną. Słuchacz potwierdza fakt zapoznania
własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym,
20) opracowywać programy nauczania oraz przedmiotowe systemy oceniania dla
prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zapoznawać z nimi słuchaczy podczas
pierwszych zajęć edukacyjnych,
21) wzbogacać własny warsztat pracy,
22) uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, właściwych zespołów
przedmiotowych i innych zespołów zadaniowych, do których został wyznaczony.
4. Nauczyciel ma prawo:
1) decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników
i środków dydaktycznych w zakresie nauczanych przedmiotów,
2) opracować autorski program nauczania z uwzględnieniem profilu Szkoły i podstaw
programowych,
3) ustalać treści i dobierać formy pracy na zajęciach obowiązkowych i zajęciach
pozalekcyjnych,
4) oceniać postępy w nauce i ustalać oceny semestralne,
5) wnioskować w sprawie wyróżnień, nagród, kar regulaminowych dla słuchaczy,
6) wnioskować w sprawie wyposażenia i doposażenia pracowni w sprzęt i pomoce
dydaktyczne.
5. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm.). Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować
w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
6. Nauczyciel odpowiada przed Dyrektorem za:
1) stopień realizacji obowiązkowego programu nauczania,
2) systematyczność i obiektywność w ocenianiu słuchaczy,
3) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych,
4) bezpieczeństwo i higienę warsztatu pracy,
5) powierzony mu sprzęt i środki dydaktyczne,
6) systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkolnej.

Zespół przedmiotowy

§ 33
1. W Szkole dla każdego kierunku kształcenia tworzy się zespół przedmiotowy.
2. Członkami zespołu przedmiotowego są wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia dla
danego kierunku kształcenia.
3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez
Dyrektora na wniosek zespołu.
4. Zespoły przedmiotowe pracują w oparciu o własne plany pracy.
5. Posiedzenia zespołów przedmiotowych odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
6. Przewodniczący każdego zespołu przedmiotowego przekazuje informacje ze swojej
działalności na plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
7. Z posiedzeń zespołów przedmiotowych sporządza się protokół.
8. Zadania zespołów przedmiotowych obejmują:
1) konstruowanie programów nauczania dla danego kierunku kształcenia w oparciu
o obowiązującą podstawę programową,
2) analizowanie wyników i efektów kształcenia, a w szczególności wyników
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz opracowywanie
programów naprawczych i monitorowanie ich realizacji,
3) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
5) udzielanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w zakresie opracowania
konspektów i programów nauczania,
6) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania,
7) opracowywanie kryteriów oceniania słuchaczy i narzędzi do badania efektów
kształcenia,
8) opracowywanie i przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia projektów
regulaminu organizacji praktycznej nauki zawodu, regulaminów pracowni
przedmiotowych i innych regulaminów,
9) współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianiu ich wyposażenia.
9. Oprócz zespołów przedmiotowych Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze lub
inne zespoły problemowo-zadaniowe.

Wychowawca

§ 34
1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi,
najczęściej uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój słuchacza, proces
jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) zapoznawanie słuchaczy z obowiązującymi w Szkole dokumentami, w tym
w szczególności z:
a) statutem Szkoły,
b) wewnątrzszkolnym regulaminem klasyfikowania i promowania,
c) podstawą programową kształcenia w zawodzie, planem i programem nauczania,
d) programem wychowawczym, profilaktycznym i pomocy psychologicznopedagogicznej,
e) procedurami obowiązującymi w Szkole,
3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy,
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy
słuchaczami Szkoły,
5) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
6) ustalanie ze słuchaczami propozycji działań do programu wychowawczego
oddziału,
7) pisemne informowanie słuchaczy o zagrażających im ocenach niedostatecznych
oraz o nagrodach i karach,
8) organizowanie co najmniej raz w miesiącu spotkań wychowawczych ze
słuchaczami,
9) przedstawianie Radzie Pedagogicznej wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy
po każdym semestrze.
3. Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:
1) poznawanie osobowości słuchaczy, warunków ich życia i stanu zdrowia,
2) otaczanie indywidualną opieką każdego słuchacza,
3) planowanie i organizowanie wraz ze słuchaczami różnych form życia zespołowego,
4) bieżącą analizę postępów w nauce słuchaczy i organizowanie pomocy dydaktycznej
słuchaczom mającym trudności w nauce,
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danym oddziale i rodzicami słuchaczy,
6) analizowanie uczęszczania słuchaczy na zajęcia.
4. Wychowawca współpracuje z rodzicami słuchaczy, a w szczególności na prośbę
rodziców zaznajamia ich z:
1) zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi Szkoły i oddziału,
2) przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
3) postanowieniami Statutu Szkoły,
4) regulaminem praktycznej nauki zawodu.
5. Jeżeli wymaga tego sytuacja, wychowawca - w porozumieniu z Dyrektorem -
organizuje spotkanie z rodzicami.
6. Do uprawnień wychowawcy należy:
1) wnioskowanie o stypendium naukowe i socjalne,
2) wnioskowanie o nagrody i kary,
3) uzyskanie pomocy merytorycznej i metodycznej od Dyrektora oraz z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku wystąpienia problemów
wychowawczych słuchaczy.
7. Wychowawca ponosi odpowiedzialność przed Dyrektorem:
1) za osiąganie wyników wychowawczych,
2) za integrowanie wysiłków nauczycieli i słuchaczy dla realizacji programu
wychowawczego, profilaktycznego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Szkoły,
3) za prawidłowe prowadzenie dokumentacji Szkoły.
8. W przypadkach powtarzających się skarg słuchaczy na postawę wychowawcy
i stosowane metody pracy, słuchacze mogą wystąpić z wnioskiem do Dyrektora
o zmianę wychowawcy.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji
wychowawcy oddziału, informując o decyzji nauczyciela i słuchaczy.
10. Nauczyciel odwołany z funkcji wychowawcy może zwrócić się do Dyrektora
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Nauczyciel - bibliotekarz

§ 35
1. Nauczyciel – bibliotekarz podlega bezpośrednio Dyrektorowi i ponosi bezpośrednią
odpowiedzialność za funkcjonowanie biblioteki szkolnej.
2. Nauczyciel - bibliotekarz:
1) opracowuje regulamin biblioteki szkolnej i czuwa nad jego przestrzeganiem,
2) ustala godziny pracy biblioteki szkolnej tak, aby umożliwić dostęp do zbiorów
przed lekcjami, w czasie lekcji i po ich zakończeniu oraz przedkłada je do
zatwierdzenia Dyrektorowi,
3) gromadzi zbiory zgodnie z obowiązującymi programami nauczania oraz potrzebami
słuchaczy i nauczycieli,
4) udostępnia zbiory słuchaczom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
5) prowadzi ewidencję zbiorów bibliotecznych,
6) prowadzi na bieżąco selekcję księgozbioru,
7) dba o estetykę i właściwy wystrój pomieszczeń biblioteki,
8) prowadzi dokumentację pracy biblioteki (dziennik, statystyka wypożyczeń),
9) prowadzi, w miarę potrzeb, lekcje z przysposobienia czytelniczego,
10) rozwija zainteresowania czytelnicze słuchaczy i nauczycieli,
11) prowadzi działalność informacyjną,
12) uzgadnia z Dyrektorem propozycje dotyczące rozwoju biblioteki i organizacji pracy
biblioteki,
13) ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie znajdujące się
w bibliotece szkolnej.

Struktura organizacyjna Szkoły

§ 36
1. Strukturę organizacyjną Szkoły przedstawia poniższy schemat:

* stanowisko utworzone w związku z realizacją projektu
„Rozbudowa i modernizacja budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 - 2013
2. Nabór do pracy na niżej wymienione stanowiska objęty jest postępowaniem
konkursowym:
1) specjalista ds. kadr,
2) główny księgowy,
3) specjalista ds. płac,
4) specjalista ds. księgowych,
5) specjalista ds. laboratoryjnych.

Rozdział VI

Słuchacze Szkoły

§ 37
Słuchacz jest podmiotem dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej działalności Szkoły.

§ 38
1. Rekrutacja i przyjmowanie kandydatów do Szkoły, odbywa się zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy nauki jest ukończenie szkoły
średniej.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy obowiązani są złożyć
w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
1) podanie kandydata do Szkoły,
2) świadectwo ukończenia szkoły średniej,
3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia nauki w danym zawodzie wystawione przez lekarza uprawnionego do
badań profilaktycznych,
4) 3 zdjęcia.
4. Dyrektor w celu przeprowadzenia rekrutacji powołuje szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną,
wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. Szkolna
komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:
1) ustala listę kandydatów zwolnionych z egzaminu wstępnego lub rozmowy
kwalifikacyjnej,
2) przeprowadza egzamin wstępny lub rozmowę kwalifikacyjną oraz postępowanie
kwalifikacyjne,
3) ustala na podstawie postępowania kwalifikacyjnego listę słuchaczy przyjętych do
Szkoły,
4) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,
5) podejmuje inne doraźne decyzje określone odrębnymi przepisami.
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza od limitu przyjęć na semestr
pierwszy danego kierunku kształcenia, decyzję o przyjęciu słuchaczy na pierwszy
semestr nauki podejmuje Dyrektor bez powoływania szkolnej komisji rekrutacyjno -
kwalifikacyjnej.
6. Dyrektor wydłuża termin składania podań o przyjęcie do Szkoły, jeżeli liczba
kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc, a w przypadku braku pełnego naboru,
wyznacza, za zgodą organu prowadzącego, dodatkowy termin naboru.
7. Dyrektor wyznacza dodatkowy termin egzaminu wstępnego lub rozmowy
kwalifikacyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych - na wniosek
słuchacza lub jego rodziców lub prawnych opiekunów.
8. Dyrektor po przeprowadzeniu rekrutacji przekazuje organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny i organowi prowadzącemu Szkołę informacje o przebiegu rekrutacji.
9. O przyjęciu kandydata na pierwszy semestr nauki decydują łącznie:
1) liczba punktów z egzaminu wstępnego lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
2) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie
ukończenia szkoły średniej z przedmiotów ustalonych przez Radę Pedagogiczną,
3) inne dodatkowe kryteria, zależne od kierunku kształcenia, ustalone przez Dyrektora
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin rekrutacji oraz przedmioty kierunkowe z
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły
średniej, o których mowa w ust. 9 pkt 2.
11. Przy ustalaniu liczby punktów za wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy
kwalifikacyjnej, przyjmuje się następującą wartość ocen:
celujący - 6 pkt,
bardzo dobry - 5 pkt,
dobry - 4 pkt,
dostateczny - 3 pkt,
dopuszczający - 2 pkt.
12. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej
przyjmuje się następującą wartość ocen:
celujący - 4 pkt,
bardzo dobry - 3 pkt,
dobry - 2 pkt,
dostateczny - 1 pkt.
13. Na semestr programowo wyższy przyjmuje się słuchacza na podstawie:
1) odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której słuchacz odszedł,
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na
zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania
i promowania słuchaczy, w przypadku przyjmowania słuchacza ze szkoły
niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej. Egzaminy klasyfikacyjne
przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych
w planie nauczania dla semestrów niższych od semestru, na który słuchacz ubiega
się o przyjęcie. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w semestrze,
na który słuchacz przychodzi, są uzupełniane według zasad ustalonych przez
nauczycieli danych przedmiotów.

Prawa i obowiązki słuchacza

§ 39
1. Słuchacz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie
Szkoły. Uczestnictwo słuchacza w społeczności szkolnej określają jego prawa
i obowiązki.
2. Słuchacz ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
2) zapoznania z podstawą programową, planem i programem nauczania,
3) poszanowania godności osobistej,
4) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce oraz znajomości
ustalonych sposobów ich kontroli,
5) zapoznania się, z tygodniowym wyprzedzeniem, z terminarzem sprawdzianów
pisemnych,
Statut Medycznej Szkoły Policealnej im Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu 29
6) zapoznania się z poprawioną pracą pisemną i jej oceną do dwóch tygodni od
ostatniego sprawdzianu,
7) opieki wychowawczej i profilaktycznej oraz do warunków zapewniających
bezpieczeństwo,
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
9) pomocy w przypadku trudności w nauce,
10) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów przez zrzeszanie się
w organizacjach szkolnych,
11) korzystania z pomieszczeń Szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki szkolnej podczas zajęć pozalekcyjnych,
12) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej w miarę posiadanych przez
Szkołę środków finansowych,
13) ubiegania się o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) ubiegania się o indywidualny tok nauczania,
15) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia Szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych,
16) przygotowania do działalności samorządowej,
17) organizowania w porozumieniu z wychowawcą lub innym nauczycielem
wycieczek, biwaków oraz innych form spędzania wolnego czasu,
18) wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw lekcyjnych, zimowych
i letnich ferii.
3. Słuchacz ma obowiązek w szczególności:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać
się do nich oraz właściwie zachowywać się na terenie Szkoły i na terenie placówek
kształcenia praktycznego,
2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników
Szkoły i placówek kształcenia praktycznego oraz koleżanek i kolegów,
3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie przebywania
w pomieszczeniach Szkoły (pracowniach przedmiotowych, hali sportowej) oraz
w placówkach kształcenia praktycznego,
4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek na terenie i wokół Szkoły oraz o jej mienie,
5) ponosić odpowiedzialność materialną w razie zniszczenia mienia szkolnego,
6) przestrzegać obowiązujących w Szkole regulaminów,
7) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać
wszelkim przejawom przemocy, brutalności, braku kultury oraz niedostosowaniu
społecznemu,
8) dążyć do rozsławiania Szkoły przez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach
sportowych, akcjach promujących Szkołę, itp.,
9) usprawiedliwić nieobecność na zajęciach edukacyjnych w szkole oraz
w placówkach kształcenia praktycznego:
a) podstawą do usprawiedliwienia jednorazowej nieobecności na zajęciach jest
osobiste, ustne usprawiedliwienie słuchacza u nauczyciela prowadzącego zajęcia
niezwłocznie po przyjściu na kolejne zajęcia,
b) w przypadku dłuższej nieobecności należy powiadomić wychowawcę klasy,
telefonicznie lub przez inne osoby, o jej przyczynach i przewidywanym terminie
powrotu na zajęcia, a po przyjściu na pierwsze zajęcia po nieobecności,
usprawiedliwić nieobecność u wychowawcy klasy, przedstawiając pisemne
wyjaśnienie słuchacza dotyczące przyczyn nieobecności, do którego należy
dołączyć, jeżeli to możliwe, dokumenty potwierdzające przyczynę nieobecności
i dokumenty potwierdzające możliwość dalszej nauki.
4. Podczas zajęć edukacyjnych w szkole oraz w placówkach kształcenia praktycznego
słuchaczowi nie wolno, bez zgody prowadzącego zajęcia, korzystać z telefonów
komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych. Telefon komórkowy powinien
być wyłączony (wyciszony), aby jego dzwonek nie zakłócał prowadzonych zajęć.
5. Ze względu na ochronę życia poczętego, zdrowia słuchaczki oraz bezpieczeństwo
prawne nauczyciela, słuchaczka, która jest w ciąży ma obowiązek zgłosić ten fakt
kierownikowi szkolenia praktycznego oraz przedłożyć mu zaświadczenie lekarskie
potwierdzające brak przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na danym
kierunku kształcenia (uciążliwe warunki pracy, leki i związki chemiczne, środki
diagnostyczne, pole elektromagnetyczne, opary parafinowe, ultradźwięki, czynniki
biologiczne i fizyczne, promieniowanie nadfioletowe, podczerwone i laserowe, środki
dezynfekcyjne, opieka nad obłożnie chorymi, udział w badaniach z użyciem RTG).
Powyższe zaświadczenie stanowi podstawę dalszego dopuszczenia do zajęć i jest
przechowywane w dokumentacji szkolnej słuchaczki.
6. Rada Pedagogiczna, na pisemny wniosek słuchaczki, która przedłożyła zaświadczenie
o ciąży, udziela jej urlopu od zajęć.
7. Na okres połogu udzielany jest obowiązkowo urlop na okres 6 tygodni.
8. Termin powrotu słuchaczki do zajęć ustalany jest indywidualnie z kierownikiem
szkolenia praktycznego.
9. Jeżeli słuchaczka decyduje się kontynuować zajęcia w czasie trwania ciąży,
nauczyciele, w miarę możliwości, dostosowują udział słuchaczki w zajęciach do jej
możliwości indywidualnych.
10. W przypadku nie zgłoszenia ciąży, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie
i bezpieczeństwo słuchaczki i jej dziecka.
11. Słuchacz ma obowiązek dbać o schludny wygląd i nosić strój dostosowany do typu
zajęć edukacyjnych, a w szczególności:
1) podczas uroczystości szkolnych nosić strój wizytowy,
2) podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych obowiązkowo ubierać odzież
ochronną ustalona dla danego kierunku kształcenia.

Wyróżnienia, nagrody i kary

§ 40
1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się słuchaczom za celujące i bardzo dobre wyniki
w nauce, wzorowe wypełnianie obowiązków słuchacza, wzorową postawę na zajęciach
praktycznych, wzorową frekwencję, wyróżnienia w olimpiadach, konkursach,
zawodach sportowych, a także aktywną działalność społeczną na rzecz Szkoły
i środowiska.
2. Słuchacz może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę wychowawcy i Dyrektora w obecności oddziału lub wszystkich
słuchaczy Szkoły,
2) list pochwalny do rodziców od Dyrektora,
3) dyplom uznania,
4) nagrodę rzeczową,
5) stypendium naukowe przyznawane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego
na wniosek Dyrektora,
6) inne nagrody.
3. Dyrektor może umieścić nazwiska wyróżnionych słuchaczy, za ich zgodą, na szkolnej
tablicy ogłoszeń.
4. Szkoła informuje słuchaczy w formie ustnej lub pisemnej o przyznanej nagrodzie lub
wyróżnieniu.

§ 41
1. Słuchacz, który w rażący sposób lekceważy postanowienia niniejszego Statutu może
być ukarany:
1) upomnieniem ustnym udzielonym przez wychowawcę oddziału lub Dyrektora,
2) naganą ustną udzieloną przez wychowawcę oddziału lub Dyrektora,
3) naganą pisemną Dyrektora z wpisaniem do akt i powiadomieniem rodziców lub
prawnych opiekunów,
4) zawieszeniem w prawach słuchacza na czas określony,
5) skreśleniem z listy słuchaczy Szkoły.
2. Kary, o których mowa w ust. 1 mogą być, za poręczeniem Samorządu Słuchaczy,
zawieszone przez Dyrektora na okres próby.
3. Słuchacz, w terminie do 7 dni od dnia poinformowania go o udzielonej karze, może
odwołać się:
1) do Dyrektora,
2) do organu prowadzącego Szkołę lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
od kar udzielonych przez Dyrektora.

§ 42
1. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
1) rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
a) rażącego naruszenia zasad etyki zawodu albo przepisów bhp w sposób godzący
w ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,
b) fizycznego lub psychicznego znęcania się nad innymi osobami,
c) kradzieży w Szkole, placówce kształcenia praktycznego lub innym miejscu
pracy i nauki,
d) celowego niszczenia mienia Szkoły lub mienia innych osób,
2) dystrybucji lub posiadania na terenie Szkoły oraz na terenie placówek kształcenia
praktycznego środków psychoaktywnych i alkoholu lub przebywania pod
wpływem tych środków na ich terenie,
3) czynów o charakterze chuligańskim,
4) pozbawienia wolności,
5) fałszowania dokumentacji.
2. Słuchacz, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy i nie wystąpił
w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych z pisemnym wnioskiem do
Dyrektora o wyrażenie zgody na powtórzenie semestru lub nie otrzymał zgody
Dyrektora na powtórzenie semestru, zostaje skreślony z listy słuchaczy.
3. W przypadku rezygnacji słuchacza z dalszej edukacji w Szkole i wybrania
dokumentacji, skreślenie z listy słuchaczy następuje automatycznie.
4. Z wnioskiem o skreślenie z listy słuchaczy Szkoły może wystąpić do Dyrektora
wychowawca oddziału, kierownik szkolenia praktycznego lub Samorząd Słuchaczy.
5. Dyrektor, po zasięgnięciu odpowiednio opinii wychowawcy oddziału i Samorządu
Słuchaczy, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, która, w obecności co najmniej
połowy członków Rady, zwykłą większością głosów, podejmuje uchwałę o skreśleniu
słuchacza z listy.
6. W przypadku podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały o skreśleniu słuchacza
z listy, Dyrektor niezwłocznie wydaje decyzję o skreśleniu, którą doręcza słuchaczowi,
pouczając go o trybie odwołania.
7. Od skreślenia z listy słuchaczy Szkoły słuchaczowi przysługuje odwołanie do
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie składane za pośrednictwem Dyrektora
Szkoły.
8. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może, w porozumieniu z organem
prowadzącym Szkołę, w uzasadnionych przypadkach, wstrzymać wykonanie uchwały.
9. Skreślenie z listy słuchaczy następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia
słuchaczowi decyzji o skreśleniu. Złożenie przez słuchacza odwołania wstrzymuje
wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez instancję Podkarpackiego
Kuratora Oświaty.

Rozdział VII

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie

§ 43
1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów reguluje wewnątrzszkolny system
oceniania.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
i postępach w tym zakresie,
2) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie słuchacza do dalszej pracy,
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach słuchacza,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -
wychowawczej.
3. Przedmiotem oceny są:
1) wiadomości i umiejętności wynikające z programów nauczania opartych
o podstawy programowe kształcenia w zawodzie,
2) umiejętności praktycznego wykonywania czynności zawodowych,
3) umiejętności rozwiązywania problemów edukacyjnych,
4) komunikowanie się słuchaczy,
5) umiejętności współpracy i współdziałania w zespole.
4. Podstawą do oceniania są następujące rodzaje aktywności słuchaczy:
1) wypowiedzi ustne,
2) testy,
3) prace pisemne po zakończeniu działu programowego lub bloku tematycznego,
4) sprawdziany o wąskim zakresie tematycznym,
5) prace pisemne długoterminowe np. eseje, projekty, poradniki dla pacjentów,
6) prezentacje w klasie,
7) prace grupowe,
8) wykonanie środków i pomocy dydaktycznych,
9) udokumentowana obserwacja słuchacza przez nauczyciela podczas procesu
dydaktycznego,
10) umiejętności praktyczne związane z przygotowaniem do zawodu.
5. Narzędzia oceniania stanowią:
1) kryteria ogólne zawarte w niniejszym Statucie oraz regulaminie
wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
2) kryteria szczegółowe zawarte w przedmiotowych systemach oceniania.

§ 44
1. Oceny wyraża się w stopniach szkolnych według następującej skali ocen:
1) stopień celujący - 6 otrzymuje słuchacz, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
przedmiotu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania, proponuje rozwiązania
nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim
(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
2) stopień bardzo dobry - 5 otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach,
3) stopień dobry - 4 otrzymuje słuchacz, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale
opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum
programowym,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne,
4) stopień dostateczny - 3 otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na
poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym,
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim
stopniu trudności,
5) stopień dopuszczający - 2 otrzymuje słuchacz, który:
a) ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim
stopniu trudności w tym przy pomocy nauczyciela,
6) stopień niedostateczny - 1 otrzymuje słuchacz, który:
a) nie opanował wiadomości określonych minimum programowym przedmiotu
nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)
stopniu trudności.
2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się możliwość stawiania znaków "+" lub "-",
zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nie zal.).
3. Nauczyciel na początku każdych zajęć edukacyjnych informuje słuchaczy o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez Szkołę programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza,
3) warunkach i trybie uzyskania, wyższej niż przewidywana, semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Wszystkie oceny słuchacza są ocenami obiektywnymi i jawnymi dla słuchacza i jego
rodziców, dokonywanymi systematycznie w ciągu semestru.
5. Słuchacz na własną prośbę ma prawo otrzymać do wglądu pracę kontrolną pisemną
sprawdzoną i ocenioną przez nauczyciela oraz uzyskać uzasadnienie do każdej
otrzymanej oceny bezpośrednio w chwili jej wystawienia.
6. Ocena ustalona przez nauczyciela zgodnie z kryteriami oceny nie może być uchylona
ani zmieniona decyzją administracyjną.
7. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
1) cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności słuchacza ze
zrealizowanej części programu nauczania,
2) semestralne, określające poziom wiadomości i umiejętności słuchacza przewidziane
w programie nauczania na dany semestr - oceny semestralne nie muszą być
ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
8. Wszystkie przedmioty objęte planem nauczania na wszystkich kierunkach policealnych
w cyklu kształcenia kończą się zaliczeniem na ocenę.
9. W szkole policealnej zachowania nie ocenia się.
10. Ocenę wiedzy i umiejętności słuchacza w zakresie zajęć edukacyjnych ujętych
w planie nauczania nauczyciel prowadzący zajęcia ustala w sposób zgodny
z kryteriami określonymi w ust. 1.
11. Dyrektor zwalnia słuchacza z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia słuchacza w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres
zwolnienia słuchacza z tych zajęć uniemożliwia ustalenie oceny semestralnej, w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Klasyfikacja semestralna

§ 45
1. Klasyfikację semestralną przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym.
2. Klasyfikację na kierunkach dziennych przeprowadza się w dwóch ostatnich tygodniach
semestru I i semestru II.
3. Klasyfikację na kierunkach zaocznych przeprowadza się w ciągu 4 ostatnich tygodni
semestru I i semestru II.
4. Na trzy dni przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
nauczyciel ma obowiązek poinformować ustnie słuchacza o przewidywanej
semestralnej ocenie klasyfikacyjnej.
5. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej nauczyciel powiadamia o tym
słuchacza na 20 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej oraz
dokonuje wpisu w dzienniku lekcyjnym w dziale „Notatki” o zapoznaniu słuchacza
z przewidywaną oceną niedostateczną. Słuchacz potwierdza fakt zapoznania
własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym.
6. Słuchacz może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej semestralnej oceny
klasyfikacyjnej jeżeli:
1) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
z których ubiega się o podwyższenie oceny,
2) zaliczył z tych zajęć edukacyjnych wszystkie cząstkowe sprawdziany lub co
najmniej podejmował próby ich zaliczenia zgodnie z przedmiotowym systemem
oceniania.
7. Słuchacz ubiegający się o podwyższenie przewidywanej semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, w dniu zapoznania się z propozycją oceny składa
pisemny wniosek do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne
o podwyższenie oceny semestralnej podając, o jaką ocenę chce się ubiegać.
8. W przypadku spełniania przez słuchacza powyższych warunków, nauczyciel
powiadamia słuchacza o terminie sprawdzianu pisemnego lub praktycznego, który
może obejmować materiał programowy semestru, którego dotyczy ocena.
9. Semestralna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję na semestr wyższy.
10. Ustalona przez nauczyciela semestralna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna
z zastrzeżeniem § 47.

Egzamin klasyfikacyjny

§ 46
1. Słuchacz może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności słuchacza na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Słuchacz nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać,
na pisemną prośbę skierowaną do Rady Pedagogicznej, egzamin klasyfikacyjny.
3. Dla słuchacza nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej
nieobecności, Szkoła może, na jego pisemną prośbę skierowaną do Rady
Pedagogicznej, zorganizować zajęcia w placówkach kształcenia praktycznego
umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.
4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny słuchaczowi nieklasyfikowanemu z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej. Prośbę o egzamin klasyfikacyjny może złożyć słuchacz lub jego
rodzice (opiekunowie prawni).
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również słuchacz realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony ze słuchaczem.
7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych, z których
egzamin klasyfikacyjny ma formę zadań praktycznych.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu zwany dalej
nauczycielem egzaminującym, w obecności innego, wskazanego przez Dyrektora,
nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
9. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, Dyrektor może powołać komisję
w składzie:
1) Dyrektor albo nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako nauczyciel egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne lub inny
nauczyciel - jako członek komisji.
10. W egzaminie klasyfikacyjnym może uczestniczyć bez prawa głosu:
1) na wniosek egzaminatora - doradca metodyczny,
2) wychowawca oddziału.
11. Zadania egzaminacyjne ustala nauczyciel egzaminujący. Stopień trudności zadań
powinien być różny i odpowiadać kryteriom oceniania, o których mowa w § 44 ust. 1.
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) termin egzaminu,
2) skład komisji,
3) zadania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu oraz uzyskane oceny.
13. Do protokołu załącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach słuchacza.
14. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
15. Ocena niedostateczną uzyskaną z egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
16. W przypadku niesklasyfikowania słuchacza z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w dokumentacji z przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
odpowiednio „nieklasyfikowany/nieklasyfikowana”

Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza

§ 47
1. Słuchacz lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
Dyrektora, jeśli uznają, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
Dyrektor powołuje komisję, która w przypadku semestralnej oceny kwalifikacyjnej
z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych
zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem i przeprowadza
się go nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
3. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor albo nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako nauczyciel egzaminujący,
3) dwóch nauczycieli Szkoły lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie
same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach
komisji na własną prośbę, lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor powołuje na nauczyciela egzaminującego innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
5. Ustalona przez komisję semestralną ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
6. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen
słuchacza, zawierający w szczególności:
1) termin sprawdzianu,
2) skład komisji,
3) zadania (pytania) sprawdzające,
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
5) załączniki w postaci pisemnej pracy słuchacza i zwięzłej informacji o ustnych
odpowiedziach słuchacza.
7. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w wyznaczonym
terminie do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, może do niego przystąpić
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

Egzamin poprawkowy

§ 48
1. Słuchacz, który w wyniku semestralnej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin
poprawkowy z tych zajęć.
2. W szkole policealnej słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy także po semestrze
programowo najwyższym.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia
semestralnych zajęć dydaktycznych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu odpowiednio ferii zimowych lub letnich, a dla słuchaczy
kończących naukę w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do
końca lutego.
4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z zajęć artystycznych, plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki,
wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych, z których egzamin poprawkowy ma
formę zadań praktycznych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
6. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako nauczyciel egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne lub inny
nauczyciel - jako członek komisji.
7. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub
w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
8. W przypadku, o którym mowa ust. 7, Dyrektor powołuje, jako osobę egzaminującą,
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej
szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.
10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych, losowych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 3, usprawiedliwił
swoją nieobecność w dniu egzaminu, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez Dyrektora nie później jednak niż do końca września
(do końca marca, jeżeli zajęcia edukacyjne kończą się w styczniu).
11. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na wyższy
semestr.
12. W przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej
w wyniku egzaminu poprawkowego, słuchacz ma prawo złożyć zastrzeżenie do oceny
ustalonej niezgodnie z przepisami prawa skierowane do Dyrektora w terminie 5 dni
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W przypadku stwierdzenia,
że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku
egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności słuchacza zgodnie z §47 ust. 3,4 i 6. Ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna.
13. Uwzględniając możliwości edukacyjne słuchacza Rada Pedagogiczna może, jeden raz
w ciągu cyklu kształcenia, promować na semestr programowo wyższy słuchacza, który
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod
warunkiem, że zajęcia te są realizowane w semestrze programowo wyższym.
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy kierunków zaocznych

§ 49
1. Na kierunkach zaocznych oceny klasyfikacyjne w skali od 1 do 6 ustala się po każdym
semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo
wyższy lub do ukończenia Szkoły.
2. Na kierunkach zaocznych nie ocenia się zachowania.
3. Podstawę oceniania i klasyfikowania słuchaczy na kierunkach zaocznych są egzaminy
semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania.
4. Na kierunkach zaocznych do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który
uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania,
w wymiarze, co najmniej, 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z
wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach
wewnątrzszkolnego systemu oceniania. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę
negatywną z pracy kontrolnej, zobowiązany jest do wykonania drugiej pracy kontrolnej
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
Statut Medycznej Szkoły Policealnej im Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu 40
semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach
wewnątrzszkolnego oceniania.
5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym,
wyznaczonym przez Dyrektora. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu
semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru
wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
6. Egzaminy semestralne na kierunkach zaocznych przeprowadza się w ciągu 4 ostatnich
tygodni semestru, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora i podanym
do wiadomości na tablicy informacyjnej Szkoły. Dokumentację egzaminacyjną
przechowuje się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Słuchacze kierunków zaocznych zdają w każdym semestrze egzaminy z 2 przedmiotów
zawodowych w formie pisemnej i ustnej każdy. Z pozostałych przedmiotów słuchacze
zdają tylko egzaminy ustne.
8. Wyboru przedmiotów zawodowych, z których słuchacze zdają egzamin w formie
pisemnej i ustnej, dokonuje Rada Pedagogiczna. Przedmioty te określone są
w szkolnych planach nauczania.
9. Słuchacz kierunku zaocznego może być zwolniony z części ustnej egzaminu
semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał, co najmniej, ocenę
bardzo dobry oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach a prace kontrolne
zaliczył na oceny pozytywne. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne
z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej
egzaminu.
10. Egzamin pisemny dla słuchaczy kierunków zaocznych przeprowadza się w formie
ustalonej w planie nauczania i podanej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia
edukacyjne do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach.
11. Egzamin ustny przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne poprzez
przygotowanie zestawu pytań egzaminacyjnych (po 2 pytania dla każdego słuchacza)
uzgodnionych przed terminem sesji egzaminacyjnej z właściwym dla danego kierunku
kształcenia kierownikiem szkolenia praktycznego i obejmujących treści programowe
zawarte w programie nauczania.
12. Słuchacz kierunku zaocznego może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku
uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.
13. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po każdym semestrze.
14. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w terminach odpowiednio po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do
końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia
31 sierpnia.
15. Słuchacz kierunku zaocznego, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje
promocji na semestr wyższy.
16. W przypadkach uzasadnionych sytuacją życiową lub zdrowotną, na pisemny wniosek
słuchacza kierunku zaocznego złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć
edukacyjnych, Dyrektor może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru. Słuchacz może
powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia na danym kierunku kształcenia.
W wyjątkowych przypadkach Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi.
17. Słuchaczowi kierunków zaocznych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od
daty przerwania nauki, zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których
uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go
z uczęszczania na te zajęcia. Słuchaczowi takiemu w dokumentacji przebiegu
nauczania wpisuje się adnotację „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia”
z podaniem podstawy prawnej zwolnienia.
18. Dyrektor:
1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości,
jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w Szkole świadectwo uzyskania tytułu
zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu
kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza –
w zawodzie, w którym się kształci,
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie
w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi
trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu;
2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu
w części, jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w Szkole świadectwo uzyskania tytułu
zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu
kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie wchodzącym
w zakres zawodu, w którym się kształci,
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie
w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi
trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu wchodzącego
w zakres zawodu, w którym się kształci,
c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie
w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres
zawodu, w którym się kształci;
3) zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy
przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej
wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia.
19. Słuchacz, który został zwolniony w części z odbycia praktycznej nauki zawodu, jest
obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób
uzgodniony z właściwym kierownikiem szkolenia praktycznego.
20. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia
praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się
odpowiednio „zwolniony/zwolniona w całości/w części z praktycznej nauki zawodu”
oraz podstawę prawna zwolnienia.
Statut Medycznej Szkoły Policealnej im Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu 42
21. W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych
„Podstawy przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, a także rodzaj świadectwa będącego
podstawą zwolnienia i datę jego wydania.

§ 50
Słuchacz kończy Szkołę i otrzymuje świadectwo jej ukończenia, jeżeli na zakończenie
semestru programowo najwyższego uzyska oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej.

§ 51
Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uzyskał zaliczenie końcowe,
otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Rozdział VIII

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

§ 52
1. Słuchacze kierunków kształcenia, którzy, w zależności od kierunku kształcenia,
ukończyli naukę w szkole lub ukończyli kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie lub
kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
zwanego dalej „egzaminem zawodowym”.
2. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy
i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w
podstawie programowej kształcenia w zawodach.
3. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej prowadzonej w formie testu
pisemnego i części praktycznej w formie testu praktycznego.
4. Egzamin zawodowy może być prowadzony w ciągu całego roku szkolnego
w terminach ustalonych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
i podanych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż
na 5 miesięcy przez terminem egzaminu zawodowego.
5. Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa Dyrektorowi
Szkoły pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego na
4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
6. Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa Dyrektorowi
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do
egzaminu zawodowego na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
Absolwent dołącza do deklaracji świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej
kształcenie w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację, z zakresu której
absolwent zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego.
7. Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i zamierza przystąpić do
egzaminu zawodowego, składa Dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego na 4 miesiące
przed terminem egzaminu zawodowego. Osoba ta do deklaracji dołącza zaświadczenie
o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
8. Osoba uczęszczająca na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia
określono nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego, jeżeli
zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa Dyrektorowi Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu
zawodowego na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, a zaświadczenie
o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego przedkłada niezwłocznie po jego
ukończeniu.
9. Słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego
egzaminu w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej, przerwał egzamin zawodowy, albo nie uzyskał wymaganej do zdania
egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części egzaminu, ma prawo przystąpić
do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych
terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki.
10. Absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy a nie przystąpiła
do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w terminie
wyznaczonym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przerwała
egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego
liczby punktów z danej części tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu
zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego
przeprowadzania, z tym, że w przypadku, gdy przystępuje do egzaminu zawodowego
lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdają egzamin zawodowy lub jego część, jako
egzamin eksternistyczny, zgodnie z odrębnymi przepisami.
11. Po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym słuchacz, absolwent lub osoba, która
ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystąpiła i nie uzyskała z jednej części
tego egzaminu wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów albo
mogła przystąpić do części pisemnej egzaminu zawodowego, lecz nie przystąpiła,
przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.
12. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wystawia Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 53
1. Szkoła posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę: "Medyczna Szkoła Policealna
im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu”.
2. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę używa
się pieczęci urzędowej, o której mowa w ust. 1 oraz podaje się pełną nazwę Szkoły.
3. Wzory pieczęci używanych w Szkole zamieszczono poniżej:
Statut Medycznej Szkoły Policealnej im Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu 44

§ 54
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.

§ 55
Wszelkie zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna Szkoły.

§ 56
Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim członkom
społeczności Szkoły.

Poprawiony (poniedziałek, 21 stycznia 2013 10:32)

 
Powiaty